BLOGIARKISTO

Ulkomaalaiset ja toimeentulotuki

26.11.2012

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuella toteutetaan myös perustuslain 19 §:ssä säädettyä julkiselle vallalle kuuluvaa velvoitetta: perustuslaissa säädettyä subjektiivista oikeutta välttämättömään toimeentuloon.

Perustuslain säännös ei ole sidottu kansalaisuuteen tai esimerkiksi henkilön ikään. Onkin ristiriitaista, että samaan aikaan ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisen tulee lähtökohtaisesti huolehtia omasta toimeentulostaan ilman, että hän toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen. Jos toimeentulo perustuu toimeentulotukeen, oleskelun edellytykset eivät enää täyty ja oleskelulupa tai rekisteröinti saatetaan peruuttaa.

Tällä hetkellä ulkomaalaislaki ei näiltä osin toteudukaan käytännössä. Myöskään toimeentulotukilaissa ei ole säädetty erikseen, mikä merkitys kyseisillä ulkomaalaislain säännöksillä on toimeentulotukea määrättäessä. Lisäksi lakiin kirjatun ”toistuvasti”-käsitteen epätarkka määrittely aiheuttaa tulkintaongelmia sosiaaliviranomaisille.

Toisaalta, vaikka ulkomaalaislakia sosiaaliviranomaisille tarkemmin määriteltäisiinkin, ei tiedoilla välttämättä olisi mitään todellista käyttöarvoa. Sosiaaliviranomaiset kun eivät voi olemassa olevan sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain mukaan ilmoittaa oma-aloitteisesti oleskelulupaviranomaiselle toimeentulotuen asiakkuudesta.

Epäselvästä tilanteesta huolimatta esimerkiksi Helsingissä tehtiin viime vuonna toimeentulotukipäätös noin 5800 ulkomaalaistaustaiselle taloudelle. Vuonna 2008 vastaava luku oli noin 4600. Lukuihin eivät sisälly pakolaiset ja turvapaikanhakijat.

Tilanteen selkeyttämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää saada aikaan maahamme poliittinen tahtotila, jolla määriteltäisiin kaikille yhdenvertaiset periaatteet toimeentulotuen myöntämiseksi. Tämän asian edistämiseksi olen kysynyt asiasta vastaavan ministerin kantaa nykyisiin, ristiriitaisiin lakeihin.

Kirjallisessa kysymyksessäni pyydän ministeriä ottamaan kantaa siihen, tuleeko sosiaaliviranomaisten noudattaa toimeentulotukipäätöksiä tehdessään ulkomaalaislakia, joka velvoittaa ulkomaalaisen huolehtimaan omasta toimeentulostaan ilman, että hän toistuvasti turvautuu viimesijaiseen toimeentulotukeen. Jos näin on, niin silloin mm. ulkomaalaislain, toimeentulotukilain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain säännökset tulee sovittaa yhteen nykyistä paremmin.

Toinen vaihtoehto puolestaan on tukeutua toimeentulotukilain säännöksiin, jotka sallivat toimeentulotuen myöntämisen kaikille kansallisuudesta riippumatta. Ottamatta kantaa lain oikeudenmukaisuuteen suomalaisia veronmaksajia kohtaan, on tässäkin tapauksessa toimeentulotukilain säännöksiä tarkistettava vakinaiseen ja tilapäiseen oleskeluun liittyvien tuen myöntämiskäytäntöjen osalta. Selvää on, että nykykäytäntö ei voi jatkua.


Kokoomus