BLOGIARKISTO

Toimeentulotuki & ulkomaalaiset

17.01.2014

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata yksityishenkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella toteutetaan perustuslakimme 19 pykälää, joka puoltaa jokaisen subjektiivista oikeutta välttämättömään toimeentuloon. Oikeus ei ole sidottu kansalaisuuteen tai esimerkiksi henkilön ikään.

Ulkomaalaisten kohdalla asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Samaan aikaan voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisen henkilön tulee lähtökohtaisesti huolehtia omasta toimeentulostaan ilman, että hän toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen. Jos toimeentulo perustuu toimeentulotukeen, oleskelun edellytykset eivät enää täyty ja oleskelulupa tai rekisteröinti voidaan peruuttaa.

Keskenään ristiriitainen lainsäädäntö on kaikkien osapuolten kannalta kohtuuton, sillä sosiaaliviranomaisilla ei ole yhteneväisiä kriteereitä sille, kuka milloinkin on oikeutettu toimeentulotukeen. Tästä johtuen maahanmuuttajat eri puolella Suomea voivat saada hyvinkin erilaisin perustein tehtyjä toimeentulotukipäätöksiä sosiaaliviranomaisten henkilökohtaisen harkinnan mukaan. Lisäksi epäselvät säännökset vaikeuttivat ja hidastivat maahanmuuttajien kanssa tehtävää kotoutumistyötä.

Toisaalta, vaikka ulkomaalaislakia sosiaaliviranomaisille tarkemmin määriteltäisiinkin, ei tiedoilla välttämättä olisi mitään todellista käyttöarvoa. Sosiaaliviranomaiset kun eivät voi olemassa olevan sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain mukaan ilmoittaa oma-aloitteisesti oleskelulupaviranomaiselle toimeentulotuen asiakkuudesta.

Epäselvästä tilanteesta huolimatta/johtuen esimerkiksi Helsingissä toimeentulotuen asiakkuudessa vuonna 2009 oli 6065 ulkomaalaista taloutta ja viime vuonna lokakuun loppuun mennessä 8880 (luvuissa ei ole mukana turvapaikanhakijoita). Ulkomaalaisten asiakasmäärän nousuprosentti on 46, kun vastaava nousuprosentti kantaväestön osalta on 1,5.

Tilanteen selkeyttämiseksi penäsin jo vuonna 2012 kirjallisella kysymyksellä silloisen asiasta vastaavan ministerin kantaa ristiriitaisiin lakeihin. Koska asiassa ei ole tapahtunut edistystä, jätin viime vuonna uudelleen kirjallisen kysymyksen, jossa pyysin nykyistä peruspalveluministeriä vastaamaan, mihin toimiin hallitus on ryhtynyt ulkomaalaisille myönnettävien toimeentulotukipäätösten myöntämisperusteiden selkeyttämiseksi ja tukipäätöksiin vaikuttavien lakien yhdenmukaistamiseksi.

Ministeri Huovisen antamassa vastauksessa korostetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 14.8.2013 asettaman Toimeentulotuen uudistamista selvittävän työryhmän (STM 057:00/2013) roolia, jonka tehtävänä on siis arvioida sekä tehdä uudistus- ja säädösmuutosesityksiä muun muassa toimeentulotukityöhön erityisissä asiakastilanteissa. Ministerin mukaan ko. ryhmän tehtävänä on myös arvioida, onko löydettävissä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kirjallisessa kysymyksessäni mainittuun, eri tahojen ristiriitaiseen käsitykseen tiedon kulun siirron mahdollisuuksista sosiaaliviranomaisten ja poliisi- ja maahanmuuttoviranomaisten välillä. Työryhmässä on mukana myös kuntien edustajia, muun muassa Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta. Aivan heti ei ratkaisuehdotuksia tältä työryhmältä ole tulossa, sillä sille on annettu aikaa esitystensä tekemiseen vuoden 2014 lokakuun loppuun.

Sekava nykykäytäntö jatkuu siis edelleen.


Kokoomus